Richtlijnen voor Trivec-klanten die zich aanmelden voor Trivec Buddy

Legal

Richtlijnen voor Trivec-klanten die zich aanmelden voor Trivec Buddy

Lees meer

Partner: Een klant van Trivec die systeemondersteuning van Trivec heeft gekocht en Trivecs systeem in zijn activiteiten gebruikt. Typisch een restaurant, bar, pub of café.

Gebruiker: Jij als klant of gast van een Partner

Bestelling: Een bestelling of aankoop door Gebruikers

Onderaannemer: Derde partij met wie Trivec een overeenkomst heeft gesloten zodat Trivec zijn deel van de verbintenis kan uitvoeren

Intellectuele-eigendomsrechten: Intellectuele-eigendomsrechten zijn copyright- en verwante rechten (met inbegrip van rechten op databanken en registers, en de rechten op foto’s), patenten, gebruiksmodellen, rechten op ontwerpen, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, knowhow en alle andere mogelijke soorten intellectuele-eigendomsrechten

Door Trivec Buddy te gebruiken, aanvaard je deze gebruiksvoorwaarden. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voor je Trivec Buddy gebruikt. Als je deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gebruik Trivec Buddy dan niet. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Trivec Buddy en op de aankoopovereenkomsten die jij en een Partner aangaan.
Door de Trivec Buddy-toepassing te gebruiken, aanvaard je dezelfde gebruiksvoorwaarden als de gebruiksvoorwaarden van Adyen die Trivec toepast: https://www.adyen.com/legal/terms-and-conditions-marketpay.

Trivec biedt een platform waar de Gebruiker (jij als klant) voedsel en drank kan kopen bij de Partner die de Gebruiker kiest in Zweden, Denemarken, Noorwegen, Nederland, België of Frankrijk.
Trivecs Partner verstrekt informatie over zijn producten en diensten via Trivec Buddy, met inbegrip van informatie over menu’s en prijzen. De Partner kan bijkomende gebruiksvoorwaarden opleggen wanneer de Gebruiker de producten en diensten van de Partner aankoopt. Als de Partner dergelijke bijkomende voorwaarden heeft vastgesteld, dan wordt dat in Trivec Buddy aangegeven.

Zodra de Gebruiker de gewenste producten en diensten van de Partner heeft gekozen, plaatst de Gebruiker een Bestelling om de producten en diensten bij de Partner te kopen volgens de voorwaarden die in Trivec Buddy aan de Gebruiker zijn voorgelegd voordat hij/zij de bestelling (de “Bestelling”) plaatst.

Nadat de Partner de Bestelling heeft ontvangen, wordt de Partner verantwoordelijk voor de bestelde goederen, zoals voedsel en drank, die worden klaargemaakt en naar de gast aan tafel worden gebracht of naar de plaats die de Gebruiker in het systeem heeft aangeduid tijdens de Bestelling.
Wanneer Trivec de Bestelling heeft ontvangen en de Bestelling namens de Partner aan de Gebruiker heeft bevestigd, creëert Trivec een aankoopovereenkomst voor de Gebruiker en de Partner. Trivecs systeem bezorgt de Gebruiker een ontvangstbewijs namens de Partner.
De Partner die door de Gebruiker is gekozen, maakt het product of de producten klaar (en levert ze als er een bezorgdienst is besteld) zoals bepaald in de Bestelling. Trivec of Trivecs Onderaannemers zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de aankoopovereenkomst door de Partner.

Nadat de Gebruiker de Bestelling heeft geplaatst, kan hij/zij de Bestelling niet meer annuleren. Zodra de Gebruiker producten of een levering bestelt, kan hij/zij die Bestelling niet meer herroepen of annuleren. Voor de Gebruiker een product of dienst bestelt, moet hij/zij zijn/haar selectie daarom aandachtig nakijken.

De Gebruiker betaalt de aankoopprijs die in de Bestelling wordt vermeld, via de betaalfunctie in Trivec Buddy. Trivec ontvangt alle betalingen van de Gebruikers namens de Partner. De betalingsverplichting van de Gebruiker ontstaat zodra hij/zij de Bestelling via Trivec Buddy plaatst.
De Gebruiker mag enkel aan zijn betalingsverplichting voldoen via de betaalmethode die in Trivec Buddy wordt aangeboden. De Gebruiker heeft aan zijn/haar betalingsverplichting voldaan wanneer de Gebruiker de aankoopprijs aan Trivec heeft betaald. Trivec brengt het betaalde bedrag automatisch in rekening bij de kredietkaart van de Gebruiker, voordat de Bestelling wordt geleverd. Trivec doet een beroep op een externe leverancier van betaaldiensten om de betalingen te verwerken.

Als de Gebruiker een bezorgdienst in de Bestelling opneemt, wordt de Bestelling geleverd op de plaats die de Gebruiker aangeeft en die in Trivec Buddy wordt bevestigd. De bezorgdiensten worden door de Partner verstrekt. De Gebruiker verbindt zich ertoe dat hij/zij na het plaatsen van de Bestelling beschikbaar is om de levering te ontvangen op de plaats waar de Bestelling is geplaatst. De Gebruiker kan ervoor kiezen om een Bestelling zo snel mogelijk of op een zelfgekozen tijdstip in de toekomst te laten leveren. Als de Gebruiker de Bestelling zo snel mogelijk wil laten leveren, dan is de Gebruiker beschikbaar op de plaats die hij/zij in de Bestelling heeft aangegeven en bevestigd, en dat vanaf het moment van de Bestelling totdat de Gebruiker de Bestelling heeft ontvangen. Als de Gebruiker niet beschikbaar is op de aangegeven locatie binnen vijf (5) minuten na aankomst van de Bestelling, dan mag Trivec of de Partner de Bestelling annuleren en van de Gebruiker eisen dat deze de Bestelling volledig betaalt.
Als de Gebruiker de Bestelling op een toekomstig tijdstip wil laten leveren, dan is de Gebruiker beschikbaar op de plaats die hij/zij in de Bestelling heeft aangegeven en bevestigd, en dat ten laatste tien (10) minuten voor de geselecteerde tijd totdat de Gebruiker de Bestelling heeft ontvangen.

Als de Gebruiker geen levering heeft besteld, maar de producten die in de Bestelling worden beschreven, wil afhalen bij het verkooppunt van de Partner, dan moet de Gebruiker de producten afhalen bij het verkooppunt dat hij/zij samen met de Bestelling heeft geselecteerd. De Gebruiker ontvangt een afzonderlijke elektronische bevestiging wanneer de producten kunnen worden afgehaald. De Partner of Trivec legt mogelijk speciale voorwaarden vast voor de identificatie van de Gebruiker wanneer die de bestelde producten komt afhalen.

Nadat de Partner de Gebruiker heeft meegedeeld dat de Bestelling kan worden afgehaald, houdt de Partner de bestelde producten minstens zestig (60) minuten beschikbaar. Die verbintenis is evenwel beperkt als de openingstijden die voor het verkooppunt van de Partner gelden, de Partner niet toelaten om de bestelde producten zestig (60) minuten beschikbaar te houden. In ieder geval moet de Gebruiker de Bestelling afhalen tijdens de openingstijden die voor het verkooppunt van de Partner gelden.

Alle leverings- en afhaaltijden en/of andere geschatte tijden die de Partner of Trivec via Trivec Buddy aan de Gebruiker communiceert, zijn niet meer dan geschatte tijden. Noch de Partner noch Trivec garandeert dat de Bestelling op het aangegeven tijdstip wordt geleverd of beschikbaar is om af te halen of te consumeren. De leveringstijd van de producten kan ook door andere factoren worden beïnvloed.

Alle Intellectuele-eigendomsrechten op Trivec Buddy en op de documentatie met betrekking tot Trivec Buddy, alsook alle delen en kopieën van Trivec Buddy en de documentatie daarover zijn eigendom van Trivec en/of de Onderaannemers/licentiegevers van Trivec en zullen dat blijven. “Intellectuele-eigendomsrechten” zijn copyright- en verwante rechten (met inbegrip van rechten op databanken en registers, en de rechten op foto’s), patenten, gebruiksmodellen, rechten op ontwerpen, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, knowhow en alle andere mogelijke soorten van intellectuele-eigendomsrechten, of ze nu registratie vereisen of niet. Deze gebruiksvoorwaarden kennen aan de Gebruiker geen Intellectuele-eigendomsrechten op Trivec Buddy toe en alle rechten die in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn eigendom van Trivec en Trivecs Onderaannemers/licentiegevers.

Wanneer hij/zij Trivec Buddy gebruikt, moet de Gebruiker alle toepasselijke wetten en regels naleven, met inbegrip van de wetten en regels in verband met de aankoop van alcohol en tabak. Voor zover alcohol wordt geleverd in het land waar de Gebruiker zich bevindt, worden alcoholische dranken mogelijk niet geleverd aan de Gebruiker als hij/zij geen geldig identiteitsdocument met foto kan voorleggen waaruit blijkt dat de Gebruiker minstens achttien (18) jaar oud is. De Gebruiker moet het identiteitsdocument voorleggen aan de Partner of aan de persoon die door de Partner is aangesteld om de Bestelling te leveren.

Trivec is Trivec Buddy constant aan het ontwikkelen en kan Trivec Buddy geheel of deels veranderen of wissen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, functies, beschikbare producten en Partners.

Wanneer de Gebruiker Trivec Buddy gebruikt, raadpleegt hij/zij mogelijk informatie of andere inhoud die fout, onvolledig, misleidend, verboden, aanstootgevend, verlaat of op een andere manier schadelijk is. Trivec controleert de informatie of inhoud van de Partners doorgaans niet. Trivec of Trivecs Onderaannemers zijn niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud van derde partijen (onder wie de Partners), noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie en/of inhoud.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de aanschaf en betaling van alle uitrusting (zoals telefoons) en de verbinding die nodig zijn om Trivec Buddy te kunnen raadplegen en gebruiken. Hij/zij draagt ook alle kosten die daarmee gepaard gaan.

De Gebruiker aanvaardt om de betaalinformatie van een andere persoon in Trivec Buddy niet te gebruiken noch om te proberen om die te raadplegen, en zal de debetkaart van een andere persoon niet gebruiken wanneer hij/zij Trivec Buddy gebruikt, zonder de voorafgaande toestemming van die persoon te hebben gekregen. De Gebruiker zal het werk van Trivec Buddy of een technologie verwant aan Trivec Buddy ook niet wijzigen of kopiëren. De Gebruiker zal niet reverse engineering toepassen, decompileren, demonteren, ontcijferen, of op een andere manier de broncode van Trivec Buddy of een andere technologie die volledig of gedeeltelijk met Trivec Buddy verwant is, proberen te achterhalen. De Gebruiker verwijdert geen copyright of handelsmerk of een gelijkaardig handelsmerk dat in Trivec Buddy wordt gevonden. Verder zal de Gebruiker de informatie die via Trivec Buddy is verkregen, niet verzamelen, gebruiken, kopiëren of doorgeven zonder de toestemming van Trivec. De Gebruiker zal geen remedies of andere geautomatiseerde methoden aanwenden om Trivec Buddy te gebruiken. Hij/zij zal geen gebruikersaccount onder een valse identiteit of die van iemand anders aanmaken, noch Trivec Buddy op een andere manier raadplegen dan Trivec.

Trivec heeft het recht om een Gebruiker van Trivec Buddy met onmiddellijke ingang te blokkeren en/of de uitvoering van Bestellingen te weigeren of ze te annuleren, als de Gebruiker Trivec Buddy misbruikt of het gebruik van Trivec Buddy, een Partner, Trivec en/of Trivec-werknemers schaadt of problemen bezorgt, of als Trivec goede redenen heeft om te geloven dat de Gebruiker Trivec Buddy ongepast gebruikt. Hetzelfde geldt als de Gebruiker een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of niet beschikbaar te zijn om de Bestelling te ontvangen of te annuleren) of op een andere manier niet in overeenstemming met zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden handelt of als er voldoende aanleiding is om aan te nemen dat de Bestelling onjuist of niet authentiek is.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om alle toepasselijke gebruiksvoorwaarden van derde partijen na te leven wanneer hij/zij Trivec Buddy gebruikt. Het betreft vooral de gebruiksvoorwaarden van de leveranciers van betaaldiensten naast de oplossing en Trivec Buddy.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen Trivec en de Gebruiker als de Gebruiker Trivec Buddy gebruikt of tot Trivec iets anders aankondigt. De Gebruiker mag het gebruik van Trivec Buddy te allen tijde stopzetten. Trivec mag op elk ogenblik tijdelijk of permanent stoppen met het aanbieden van Trivec Buddy.

Hou er rekening mee dat Trivec Buddy op elk ogenblik tijdelijk of permanent kan stoppen. Gebruik Trivec Buddy niet als gegevensback-up. Trivec doet zijn best om zijn platform en diensten foutloos aan te bieden, maar kan niets beloven of garanderen met betrekking tot de betrouwbaarheid, functionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid van Trivec Buddy, zijn functies of andere diensten die door Trivec worden aangeboden. Trivec weigert elke verantwoordelijkheid die het bedrijf niet uitdrukkelijk op zich neemt in deze gebruiksvoorwaarden.
De Partner verbindt zich ertoe om de producten klaar te maken in overeenstemming met de Bestelling en binnen de tijd die in Trivec Buddy wordt aangegeven. Als er een fout is in de levering of de inhoud van de Bestelling, dan moet de Gebruiker rechtstreeks met de Partner contact opnemen.
De Partner is als enige aansprakelijk voor fouten in de Bestelling of voor andere schendingen van de aankoopovereenkomst.
Als de Gebruiker meent dat de Partner de aankoopovereenkomst heeft geschonden, dan dient hij/zij zijn klacht onmiddellijk aan de Partner te melden en de vermeende schending van de overeenkomst duidelijk te beschrijven.

Deze gebruiksvoorwaarden worden in overeenstemming met het Zweeds recht geïnterpreteerd en toegepast. Is de Gebruiker een consument, dan kan hij/zij niet worden beroofd van de dwingende rechten waarover hij/zij beschikt volgens de consumentenwetgeving van zijn/haar woonplaats. Geschillen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortkomen, zullen uiteindelijk worden beslecht in de openbare rechtbank, met de rechtbank van het arrondissement Stockholm als eerste aanleg.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen eenzijdig door Trivec worden gewijzigd. Wanneer het deze gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal Trivec de nieuwe gebruiksvoorwaarden op de Trivec-website publiceren. Als de Gebruiker een of meerdere wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, stopt de Gebruiker met het gebruik van Trivec Buddy.

Trivec heeft het recht om, zonder de instemming van de Gebruiker, zijn rechten en plichten onder deze gebruiksvoorwaarden volledig of deels toe te wijzen aan een bedrijf binnen dezelfde groep, een opvolger of een overnemer van Trivecs onderpand met betrekking tot Trivec Buddy.
De Gebruiker is niet gerechtigd om enige van zijn of haar rechten of plichten onder deze gebruiksvoorwaarden volledig of deels toe te wijzen.

 

Privacybeleid

Lees dit privacybeleid aandachtig zodat je beter begrijpt hoe je persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld.

De Eindgebruikers (“Eindgebruikers”) van de websites (“Trivec Buddy”) van Trivecs klanten (“Klanten van Trivec”) die de Trivec Buddy-diensten gebruiken zoals bepaald in dit beleid en voor wie het onderdeel Eindgebruikers van dit beleid geldt, en de bezoekers (“Bezoekers”) van https://www.trivec.be/producten/bestellen/trivec-buddy/ (“de Site”), voor wie het onderdeel Bezoekers van dit beleid geldt.

Voor de doeleinden van dit privacybeleid kan hierna soms gezamenlijk naar de Eindgebruikers en Bezoekers worden verwezen als “jij”.
Aarzel niet om je eventuele vragen of problemen aan Trivec voor te leggen – Trivec beantwoordt ze graag! Je kan Trivec bereiken via e-mail op privacy@trivec.se . Dit privacybeleid beschrijft de privacypraktijken van Trivec.

Trivec verzamelt en verwerkt informatie die automatisch en passief wordt verzameld terwijl jij door de inhoud op Trivec Buddy surft en ermee interageert, alsook informatie op jouw toestel of computer (zoals cookies).

Jouw informatie wordt uitsluitend passief verzameld om Trivec Buddy in staat te stellen om jouw ervaring te verbeteren wanneer je Trivec Buddy gebruikt.

Via de Trivec-code die in Trivec Buddy is ingesloten, verzamelt en verwerkt Trivec de volgende informatie:

Toestelspecifieke gegevens:

Trivec verzamelt informatie over de computers, telefoons en andere toestellen waar je Trivec Buddy op raadpleegt. Trivec kan de informatie die het vanuit je verschillende toestellen verzamelt, verbinden, waardoor Trivec een coherente dienst op al je toestellen kan verlenen. Trivec kan de volgende informatie over je toestel en browser verzamelen:
Kenmerken zoals het besturingssysteem, de versie van de hardware, de instellingen van het toestel, bestands- en softwarenamen en -types, de sterkte van de batterij en de verbinding, en de ID’s van het toestel.
Informatie over de verbinding, zoals de naam van je telefoonoperator of internetleverancier, het type browser, de taal en tijdszone, het mobieletelefoonnummer en IP-adres.

De locaties van toestellen, waaronder specifieke geografische locaties, zoals via GPS-, bluetooth- of wifi-verbinding.
De voorkeurstaal waarin Trivec Buddy wordt weergegeven.

Trivec verzamelt informatie over de Trivec Buddy-sites die je bezoekt, over jouw gebruik van die websites en apps, en informatie die de ontwikkelaars of uitgevers van de app of website aan jou of Trivec verschaffen.

Gebruikersinformatie:

Trivec verzamelt het e-mailadres dat je met Trivec deelt om de elektronisch aangekochte goederen te kunnen bezorgen, evenals facturen, herinneringen over gekochte evenementen en gepersonaliseerde aanbiedingen. Trivec gebruikt je e-mailadres om klantendiensten aan jou te verstrekken, en dienst- of supportberichten, updates en andere mededelingen te verzenden. Trivec gebruikt je e-mailadres ook om je doorverwijzingen te vergemakkelijken, en om fraude, misbruik en andere schadelijke activiteiten op te sporen en te voorkomen.

Andere informatie:

Je kan ervoor kiezen om die informatie te verschaffen wanneer je een formulier invult, enquêtes beantwoordt, aan promoties deelneemt of andere functies van Trivec Buddy gebruikt.

Loggegevens:

Trivec verzamelt automatisch loginformatie wanneer je Trivec Buddy gebruikt. Die informatie omvat details over hoe je Trivec Buddy gebruikt, je IP-adres, de tijdstippen van je bezoeken, hardware- en software-informatie, informatie over het toestel, informatie over incidenten op het toestel (bv. crashes, de browser). Trivec verzamelt ook informatie over je transacties op Trivec Buddy, waaronder de datum en de tijd, het aangerekende bedrag, de betaalmethode en andere verwante transactiedetails. Trivec verzamelt je financiële informatie niet (zoals informatie over je bankrekening of kredietkaart).

Verwijzende URL en domein.
Geografische locatie (enkel land).
De voorkeurstaal waarin de webpagina wordt weergegeven.
Datum en tijd waarop webpagina’s worden bezocht.

Trivec bewaart geen cookies of cookie-gerelateerd materiaal.

Trivec heeft diverse maatregelen genomen opdat de informatie voldoende wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruikmaking, openbaarmaking en vernietiging. Vergeet niet dat risico’s nooit volledig kunnen worden weggenomen, maar wel aanzienlijk kunnen worden verzacht en verkleind. Alle maatregelen die Trivec heeft genomen, verkleinen het risico aanzienlijk. Trivec kan niet aansprakelijk worden gesteld door een derde partij, zoals jij, in geval van ongeoorloofde toegang, gebruikmaking en/of openbaarmaking van informatie als die niet te wijten is aan zware nalatigheid, bewust wangedrag, fraude of kwade wil door Trivec. In het kader van de beveiliging kent Trivec de toegang tot de informatie die op zijn servers wordt opgeslagen gericht en beperkt toe aan zijn werknemers naargelang hun functie, zodat zij hun taken kunnen uitvoeren, aan gebruikers die op de klantaccounts van Trivec zijn aangeduid en aan derde partijen die de informatie enkel in specifieke en beperkte omstandigheden en in alle vertrouwelijkheid kunnen raadplegen. Daarnaast logt, rapporteert en beoordeelt Trivecs beveiligingsteam elke raadpleging van de informatie die bij Trivec wordt opgeslagen.

Trivecs servers worden beschermd door a) firewalls die een barrière tussen zijn vertrouwde, veilige interne netwerk en het internet opwerpen, b) IP-beperkingen, die de toegang tot de IP’s op de witte lijst beperken, en c) versleutelde communicatie tussen de diensten.

Trivec gebruikt HTTPS voor zijn diensten, waardoor gegevens veilig kunnen worden doorgegeven om aftappen en man-in-the-middle-aanvallen te voorkomen.

Trivec bekijkt zijn praktijken in verband met informatieverzameling en -verwerking regelmatig opnieuw en zal dit privacybeleid desgewenst opnieuw bekijken en wijzigen.

Trivec verhuurt of verkoopt jouw informatie niet, maar maakt je informatie openbaar aan een beperkte set van vertrouwde derde partijen in de situaties die hieronder worden uitgelegd. Door de diensten van Trivec te gebruiken, stem je daar uitdrukkelijk mee in.
Trivec maakt jouw persoonlijke informatie openbaar wanneer het bedrijf dat moet doen vanwege de wetgeving of via een gerechtelijk vonnis, en om aan wettelijke of regelgevende vereisten of verplichtingen te voldoen. Trivec zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat die vereisten of verplichtingen overeenstemmen met de toepasselijke wetgeving.

Trivec behoudt zich het recht voor om jouw informatie aan een derde partij openbaar te maken als het bedrijf over voldoende informatie beschikt om te geloven dat de openbaarmaking noodzakelijk is voor een onderzoek en/of voor de handhaving van de gebruiksvoorwaarden (indien van toepassing) om fraude, beveiliging, technische problemen of andere onregelmatigheden of onwettigheden op te sporen, te voorkomen of op een andere manier aan te pakken, om de rechten, de belangen en de eigendom van Trivec te beschermen. Trivec ontwikkelt en verbetert zijn activiteiten en diensten constant, en het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden veranderen daardoor ook om rekening te houden met de eventuele veranderingen in Trivec Buddy.
Trivec kan dit privacybeleid af en toe herzien. De meest recente versie van het beleid op www.trivec.se/legal beheerst Trivecs gebruik van de informatie die Trivec vanuit Trivec Buddy over jou verzamelt en verwerkt.

Maak je je zorgen over je privacy? Stuur een e-mail naar Trivec op privacy@trivec.se met een gedetailleerde omschrijving van je bezorgdheden. Trivec doet zijn best om die kwesties binnen een redelijke termijn op te lossen. Je hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking en verzameling van je persoonsgegevens en om je toestemming op elk ogenblik te herroepen, tenzij waar de toepasselijke wetgeving iets anders bepaalt. Wanneer je je toestemming herroept, erken je en aanvaard je dat dit mogelijk een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van Trivec Buddy en/of de diensten, en dat het mogelijk de toegang tot Trivec Buddy en/of de diensten verhindert. Je aanvaardt daarnaast dat Trivec niet aansprakelijk is voor het verlies en/of de beschadiging van je persoonsgegevens.

Als integraal onderdeel van de gebruiksvoorwaarden is dit privacybeleid uitsluitend aan de Zweedse wetgeving onderworpen . Als de partijen een geschil niet binnen 30 dagen in der minne kunnen oplossen, dan wordt het geschil door de rechtbank beslecht.

Heb je vragen over het privacybeleid of de privacypraktijken van Trivec? Neem contact op met Trivec, privacy@trivec.se.

Trivec Group en al haar dochterondernemingen (samen ‘Trivec’) verbinden zich ertoe om zaken te doen die overeenstemmen met alle geldende wetten en regels, voldoen aan hoge ethische normen, en de fundamentele rechten van alle belanghebbenden respecteren. Trivec verwacht van haar partners, waaronder restauranthouders en andere samenwerkingspartners (samen ‘partners’ of ‘je’), dat zij gelijkaardig handelen. Deze richtlijnen omschrijven de minimumstandaarden waaraan elke Trivec-partner hoort te voldoen en vormen een integraal onderdeel van alle contracten en samenwerkingsverbanden tussen Trivec en haar partners.

In geval van het niet naleven van deze richtlijnen kan Trivec de zakelijke relatie zonder verdere rechtvaardiging beëindigen.

Naleving van de wet en bedrijfsethiek

Partners behoren ethisch en in naleving van de geldende wetten en regelgeving zaken te doen. Hieronder vallen de volgende regels:

1.  Je bent niet betrokken bij enige vorm van omkoperij, corruptie, smeergeld of gelijkaardige betalingen of activiteiten. Daarnaast bied je geen giften of horecadiensten aan die op ongepaste wijze van invloed kunnen zijn op zakelijke beslissingen.

2. Je bent niet betrokken bij witwaspraktijken of het financieren van terroristische, militaire of criminele activiteiten.

3. Je gaat geen transacties aan met Trivec-medewerkers die tot belangenvermenging kunnen leiden.

4. Zakelijke concurrentie moet eerlijk verlopen. Je leeft alle wetten en regels rond antitrust en concurrentiebeding na.

5. Je zorgt ervoor dat je over alle licenties en vergunningen beschikt die nodig zijn om zaken te doen en voldoet aan alle geldende eisen voor voedselveiligheid en -kwaliteit zoals wettelijk is vastgelegd en/of is overeengekomen tussen jouzelf en Trivec.

6. De bedrijfsdocumenten van al je zakelijke transacties zijn correct en transparant en in overeenstemming met de geldende fiscale verplichtingen, overeenkomstig de wet- en regelgeving.

7. Je garandeert de vertrouwelijkheid en veiligheid van alle niet-publieke informatie betreffende Trivec en Trivec-gebruikers en zakenpartners, en je beschermt persoonlijke en andere gegevens en intellectuele eigendommen tegen onjuist gebruik.

8. Sociale en milieugerelateerde normen: Respect voor mensen en de bescherming van het milieu zijn van cruciaal belang voor Trivec. Wij verwachten van onze partners dat zij zich ertoe verbinden het volgende te doen:

a) Je respecteert de mensenrechten en eerlijke arbeidspraktijken.

b) Je respecteert alle geldende rechten van je personeel, overeenkomstig de wet- en regelgeving.

c) Je behandelt alle werknemers en zakenpartners met respect en waardigheid, en tolereert geen enkele vorm van pesterij, intimidatie, of geweld in de werkomgeving.

d) Je doet in geen geval een beroep op gedwongen of onvrijwillige arbeid of enige vorm van kinderarbeid.

e) Je behandelt elke persoon hetzelfde, ongeacht hun ras, huidskleur, geslacht, leeftijd, religie, burgerlijke staat, seksuele voorkeur, politieke ideeën, of nationale/etnische afkomst, of enige andere eigenschap.

f) Je voorziet voor je medewerkers en zakenpartners een veilige en gezonde werkomgeving door proactief te werken in overeenstemming met erkende werkwijzen en normen.

g) Je werkt volgens alle geldende milieugerelateerde wetten, regels en vergunningen en werkt mee aan de bescherming van het milieu.

 

9. Wangedrag melden: Elke werkelijke of voorwaardelijke vorm van niet-naleving van deze richtlijnen moet onmiddellijk gemeld worden aan Trivec.

Je relatie met Trivec zal niet geschaad worden in geval van een eerlijke melding over mogelijk wangedrag. Gelieve je meldingen door te geven aan jouw zakenpartner bij Trivec of aan privacy@trivec.se.